Pressebilder German Centre Shanghai

公寓楼新闻图片

请注意所有图片只能用在关于上海德国中心的编辑使用。出售给第三方-包括电子形式-是不允许的。打印和发布这些图片是免费的。然而,我们需要一份打印稿作为备份(对于纸质媒体)或者一份简短的声明(对于电子媒体,电影,广播和电视)。

当发布这些图片时,请标明出处:
上海德意志工商中心有限公司

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,55 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,78 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,66 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,36 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,09 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,62 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,31 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,14 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,22 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,81 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,19 MB
下载图片

公寓楼
3600 x 2490 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,83 MB
下载图片