Pressebilder German Centre Shanghai

2005年开业典礼新闻图片

请注意所有图片只能用在关于上海德国中心的编辑使用。出售给第三方-包括电子形式-是不允许的。打印和发布这些图片是免费的。然而,我们需要一份打印稿作为备份(对于纸质媒体)或者一份简短的声明(对于电子媒体,电影,广播和电视)。

当发布这些图片时,请标明出处:
上海德意志工商中心有限公司

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,41 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,38 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,84 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,99 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,05 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,24 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,19 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,68 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 3,81 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 9,47 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 10,60 MB
下载图片

2005年开业典礼
3600 x 2400 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,81 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,05 MB
下载图片

Eröffnung 2005
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 4,61 MB
下载图片

2005年开业典礼
3504 x 2336 Pixel, 300 DPI, RGB, 5,18 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 11 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 10,60 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 11,10 MB
下载图片

2005年开业典礼
4992 x 3328 Pixel, 300 DPI, RGB, 8,46 MB
下载图片